top of page

SEMINARIUM

Procedura przebiegu seminarium dyplomowego rozpoczyna się w momencie wypełnienia formularza i złożenia w Dziekanacie Uczelni karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej, która jest warunkiem uzyskania zaliczenia seminarium dyplomowego oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego po napisaniu pracy. W przypadku konieczności zmiany tematu pracy dyplomowej student przedstawia nową kartę zgłoszenia tematu. Student pisze pracę dyplomową pod opieką przydzielonego przez Dziekana Wydziału promotora, a każda zmiana promotora pracy dyplomowej wymaga zgody Dziekana w odpowiedzi na wniosek studenta.

Student ma obowiązek przedstawienia pracy zredagowanej zgodnie ze standardami edytorskimi i zasadami budowy przypisów i cytowania przedstawionymi w „Przewodniku pisania pracy dyplomowej”. Wszystkie prace dyplomowe są poddawane weryfikacji antyplagiatowej w systemie APD. Weryfikacja antyplagiatowa przeprowadzana jest za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Maksymalny czas oczekiwania na raport wynosi siedem dni, a wynik badania antyplagiatowego jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Student może złożyć pracę dyplomową w dziekanacie  po skierowaniu przez promotora pracy w systemie APD do recenzji, po czym promotorzy wpisują do USOS ocenę z seminarium dyplomowego II. Przed wyznaczeniem terminu egzaminu dyplomowego student musi zrealizować cały program studiów (to znaczy zdobyć odpowiednią liczbę ECTS oraz wykazać się zaliczeniami elementów programu studiów, którym nie zostały przypisane punkty ECTS np. Proseminarium Dyplomowe, Wychowanie Fizyczne, BHP i.in.). Należy pamiętać o zaliczeniach warunkowych i wyznaczonych różnicach programowych. Niedotrzymanie przez studenta wymaganego terminu złożenia pracy dyplomowej skutkuje powtarzaniem ostatniego semestru studiów w zakresie seminarium dyplomowego. O terminie egzaminu dyplomowego student jest informowany przez Dziekanat za pośrednictwem poczty mailowej.

Problematyka seminarium licencjackiego/ magisterskiego

  • zmiany i trendy w turystyce biznesowej.

  • zarządzanie i strategie rozwoju polskiego przemysłu spotkań wedle regionów.

  • innowacje i przedsiębiorczość w branży przemysłu spotkań.

  • produktywność i koncentracja przestrzenna sektora turystyki biznesowej.

  • bariery i czynniki sprawcze rozwoju przemysłu spotkań i wydarzeń biznesowych.

  • rynek pracy w sektorze organizacji i zarządzania wydarzeniami.

  • współpraca z branżą spotkań i wydarzeń – aspekt praktyczny oraz perspektywy rozwoju.

  • zagadnienia odrębności: imprezy sportowe, wydarzenia kulturalne, spotkania i wystawy.

  • podróże motywacyjne; systemy motywacji pracowników.

  • marketing miejsc jako narzędzie do pozyskiwania spotkań i wydarzeń biznesowych dla danej destynacji.

WIĘCEJ VISTULA

afib-logo-header-en.png
logo9-en.png

WIĘCEJ UMK

bottom of page