SZKOLENIA

Proponowane programy szkoleń opracowałem w wyniku analizy potrzeb odbiorców oraz w odniesieniu do światowych trendów w dziedzinie zarządzania, komunikacji, rozwoju technologii.

Przygotowując szkolenie, zawsze rozpoczynam od zdefiniowania potrzebnej zmiany, analizy potrzeb, kontekstu i poziomu wiedzy lub umiejętności w danym obszarze potencjalnych uczestników. Podczas warsztatów łączę solidne podstawy merytoryczne z kreatywnym podejściem, opartym o interakcję z uczestnikami, budując ich zaangażowanie. Materiały przygotowuję zarówno w oparciu o własne doświadczenia, jak i studia przypadków. 

Prowadzę szkolenia dla kadry menadżerskiej, pracowników biur marketingu miejsc, obiektów konferencyjno-eventowych, wystawienniczych, hoteli, zespołów w korporacjach i firmach, niezależnie od branż, w których operują. 

Przykładowe programy szkoleń

 

Efektywne modele współpracy

To program szkoleniowy poświęcony budowaniu relacji, komunikacji i współpracy w zespole, zarówno stałym, jak i projektowym. Odrębny model poświęcony jest współpracy sektorowej lub międzybranżowej. Wszystkie jednak odnoszą się do budowania relacji i współdziałania w oparciu o wspólne cele i wiedzę. 

W rezultacie osiągamy:

 • umiejętność współpracy w ramach zespołu;

 • definicję ról i funkcji w zespole;

 • poprawę komunikacji;

 • umiejętność budowania relacji;

 • nastawienie na tworzenie doświadczeń.

Skuteczne techniki motywacji 

Podejmując wyzwania, tworząc wydarzenia, budując zespół czy zarządzając zespołem sprzedaży, potrzebujemy motywacji, zarówno w stosunku do samego siebie, jak i zespołu, z którym pracujemy, czy grupy odbiorczej, do której próbujemy dotrzeć i uzyskać od niej określone działania. Motywacja stanowi zatem podstawową wartość działań biznesowych. Program poświęcony motywacji to interaktywny warsztat, którego efektem będzie zbudowanie własnej nowej postawy. Odrębny program stanowi warsztat poświęcony motywacji liderów, w którym zagadnienie to pojawia się w podwójnej funkcji.   

W rezultacie osiągamy:

 • umiejętność nastawienia na realizację celów;

 • umiejętność pracy z zespołem;

 • budowanie i utrzymywanie zaangażowania;

 • umiejętność motywowania siebie a potem innych (lider).

Strategie działania destynacji i obiektów

To forma warsztatów poświęconych analizie pozycji określonego obiektu, destynacji, biura marketingu miejsc (w tym convention bureaux) w odniesieniu do obecnego modelu działania, analizy konkurencji, określenia kluczowych graczy, światowych trendów z uwzględnieniem możliwości i celów danego podmiotu. Szkolenie oparte jest także na wspólnej analizie studiów przypadków i poszukiwaniu najlepszych wzorców (benchmarking). Prowadzi do wspólnego wyciągnięcia wniosków i stworzenia listy zdań do zaimplementowania w funkcjonowanie organizacji.   

W rezultacie osiągamy:

 • zaangażowanie zespołu w analizę działalności;

 • wypracowanie propozycji zmian zmierzających do efektywnego funkcjonowania organizacji; 

 • wskazanie konkurentów i najlepszych wzorców;

 • zwiększenie efektywności funkcjonowania podmiotu we wskazanym obszarze.

Statystyki są sexi czyli jak zbierać dane

To szkolenie poświęcone danym statystycznym jako elementowi wpływającemu na rozwój różnych obszarów działalności biznesowej. Podczas warsztatów uczestnicy w odniesieniu do swoich dotychczasowych działań i oczekiwanych zmian, sprawdzają, na czym opiera się ich strategia, jakich twardych danych im brakuje. Program opiera się na zrozumieniu roli liczb i danych, poświęcony jest potrzebie i metodom zbierania, wreszcie analizie danych statystycznych do realizacji celów – zwiększenia konkurencyjności, polepszenia wyników sprzedaży, zmiany wizerunku i in.

 

W rezultacie osiągamy: 

 • umiejętność wykorzystania danych statystycznych w realizacji celów;

 • umiejętność analizy danych statystycznych;

 • umiejętność oceny wiarygodności (w tym metod, technik) zbierania danych statystycznych.

 

Eventcanvas – nowa metoda zarządzania wydarzeniami

To warsztaty poświęcone nowej metodzie projektowania wydarzeń, ich planowania, konstruowania i zarządzania nimi. EventCanvas to rodzaj szablonu do strategicznego zarządzania projektowaniem, rozwojem i dokumentowaniem eventów. Proponowany model oparty jest na uwzględnieniu oczekiwań, potencjalnych zysków i rozwiązaniu problemów wszystkich stron, interesariuszy (stakeholders) wydarzenia. Podstawą wizualnej mapy jest projektowanie ich zachowań i oczekiwań, ale także kosztów i zakładanych przychodów.

 

W rezultacie osiągamy: 

 • zwiększenie skuteczności i efektywności wydarzeń;

 • efektywne zarządzanie projektem eventowym;

 • zaangażowanie całego zespołu i podział ról.

Trening kreatywnego myślenia 

To szkolenie, które pobudza umiejętności i kompetencje, które są obecnie niezbędne, aby tworzyć oryginalne treści.  To praktyczny trening kreatywnego myślenia, uczący pracy z problemem, giętkości i oryginalności myślenia. Trening ma za zadanie przybliżyć Uczestnikom najważniejsze aspekty formułowania problemów oraz ich twórczego rozwiązywania. Uczestnicy nabywają nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

W rezultacie osiągamy: 

 • umiejętność stosowania w praktyce wielu technik kreatywnych umożliwiających pracę z problemem;

 • umiejętność procesowego podejścia do kreowania rozwiązań poprzez myślenie transformacyjne, kombinacyjne czy pytajne,

 • umiejętność stosowania technik pobudzania kreatywności.

Menager projektu (Agile) 

Adaptacyjne zarządzanie projektami - to podejście wykorzystujące zbiór różnych metodyk, określanych jako zwinne, lekkie lub elastyczne oraz narzędzi stosowanych w zarządzaniu złożonymi i innowacyjnymi projektami. Szybkie dostosowanie się i otwartość na zmiany w projekcie jest podstawą metodologii Agile. Nie wyróżnia się oddzielnie wyodrębnionej fazy projektowania jak w tradycyjnym zarządzaniu projektami.

 

W rezultacie osiągamy: 

 • zrozumienie zwinnego podejścia do zarządzania zakresem projektu i planowania prac;

 • umiejętność stosowania technik i narzędz wykorzystywane do różnych projektów;

 • umiejętność stosowania podejścia do zarządzania projektami bazujące na idei ciągłego uczenia się, nastawione na dostosowywanie i poszukiwanie nowych rozwiązań.

Travelife w zakresie CSR

Prowadzenie działalności biznesowej w sposób przyjazny środowisku i społeczeństwu nadaje sens tej działalności!

Celem szkolenia jest  przygotowanie kadr touroperatorów i biur podróży do uzyskania  przez przedsiębiorstwo statusu Partnera Travelife, który  zapewni firmie większą rozpoznawalność i wzrost konkurencyjności na rynkach światowych.

 

W rezultacie osiągamy:

 • rozpoznawanie środowiskowe, społeczne i ekonomiczne oddziaływania turystyki;

 • umiętność definiowania roli touroperatorów i biur podróży;

 • umiętność wyznaczać realistyczne zrównoważone cele i sposoby ich osiągania;

 • umiętność komunikować w efektywny sposób klientom osiągnięcia Twojej firmy w zakresie CSR;

 • umiętność wykorzystywać osiągnięcia w zakresie CSR w marketingu i dla dalszego rozwoju Twojej firmy.

 

 

MPI Global training

Ten trening oferuje uznawane na całym świecie umiejętności i kompetencje, zwiększa twoje szanse na zatrudnienie, wynagrodzenie i uznanie jako specjalisty w branży spotkań i wydarzeń biznesowych. Główny nacisk kładziony jest na przegląd tego, czym jest branża spotkań i wydarzeń biznesowych oraz jakie są możliwości kariery. Ten program zapewni wgląd w możliwe ścieżki kariery w tej branży i nauczy podstawowych umiejętności i będzie realizowany poprzez łączone podejście do seminariów prowadzonych przez instruktorów, seminariów internetowych i innych narzędzi programistycznych obsługiwanych przez Internet.

 

W rezultacie osiągamy:

 • określenie własnego poziomu umiejętności i kompetencji w różnych obszarach planowania i zarządzania spotkaniami;

 • identyfikacja krytycznych luków w doświadczeniu, wiedzy i umiejętnościach, a następnie przedstawienie nakazowego i spersonalizowanego planu rozwoju w celu uzupełnienia tych luk;

 • rozwój umiejętności przywódczych.

Content + Creativity Lifestyle training

Czas trwania: 1 dzień/3 dni

Koncepcja CC, której poświęcona zostaniesesja trenerska,jestnastawionana dobresamopoczucie jednostki,a takżewpływa na jakość życia i wykonywanej pracy zawodowej.Usługatrenerska łączy formułę well-being (C–Creativity) z wartością merytoryczną (C–content). Do skorzystania z oferty CC „Content + Creativity Lifestyle training” zapraszamy pracowników zarówno mikroprzedsiębiorstw, jak i średnich i dużych firm. Osoby, które poszukują metody, aby uporządkować kwestie zawodowe jednocześnie pamiętając o aktywności fizycznej.

Wędrówki górskimi szlakami obejmują medytacje, analizę działań biznesowych metodą EventCanvas i ROI, dyskusje na temat takich obszarów, jak biznes, zdrowie psychiczne. Ponadto wzbogacone są o wartościowe i zbilansowane posiłki i wsparcie stylu życia XXI wieku.

 

W rezultacie osiągamy:

 • nietypowy sposób dochodzenia do prawidłowych decyzji;

 • ciało będzie bardziej odświeżone w przeciwieństwie do zwykłych dni i poczujemy się bardziej pobudzeni;

 • możesz rzucić sobie wyzwanie, aby wykonać kilka górskich działań. Kiedy osiągniesz swój cel, poczujesz większą motywację i będziesz mógł odzyskać wiarę w swoje możliwości.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter Социальные Иконка