SZKOLENIA

Proponowane programy szkoleń opracowałem w wyniku analizy potrzeb odbiorców oraz w odniesieniu do światowych trendów w dziedzinie zarządzania, komunikacji, rozwoju technologii.

Przygotowując szkolenie, zawsze rozpoczynam od zdefiniowania potrzebnej zmiany, analizy potrzeb, kontekstu i poziomu wiedzy lub umiejętności w danym obszarze potencjalnych uczestników. Podczas warsztatów łączę solidne podstawy merytoryczne z kreatywnym podejściem, opartym o interakcję z uczestnikami, budując ich zaangażowanie. Materiały przygotowuję zarówno w oparciu o własne doświadczenia, jak i studia przypadków. 

Prowadzę szkolenia dla kadry menadżerskiej, pracowników biur marketingu miejsc, obiektów konferencyjno-eventowych, wystawienniczych, hoteli, zespołów w korporacjach i firmach, niezależnie od branż, w których operują. 

Przykładowe programy szkoleń

 

Efektywne modele współpracy

To program szkoleniowy poświęcony budowaniu relacji, komunikacji i współpracy w zespole, zarówno stałym, jak i projektowym. Odrębny model poświęcony jest współpracy sektorowej lub międzybranżowej. Wszystkie jednak odnoszą się do budowania relacji i współdziałania w oparciu o wspólne cele i wiedzę. 

W rezultacie osiągamy:

 • umiejętność współpracy w ramach zespołu;

 • definicję ról i funkcji w zespole;

 • poprawę komunikacji;

 • umiejętność budowania relacji;

 • nastawienie na tworzenie doświadczeń.

Skuteczne techniki motywacji 

Podejmując wyzwania, tworząc wydarzenia, budując zespół czy zarządzając zespołem sprzedaży, potrzebujemy motywacji, zarówno w stosunku do samego siebie, jak i zespołu, z którym pracujemy, czy grupy odbiorczej, do której próbujemy dotrzeć i uzyskać od niej określone działania. Motywacja stanowi zatem podstawową wartość działań biznesowych. Program poświęcony motywacji to interaktywny warsztat, którego efektem będzie zbudowanie własnej nowej postawy. Odrębny program stanowi warsztat poświęcony motywacji liderów, w którym zagadnienie to pojawia się w podwójnej funkcji.   

W rezultacie osiągamy:

 • umiejętność nastawienia na realizację celów;

 • umiejętność pracy z zespołem;

 • budowanie i utrzymywanie zaangażowania;

 • umiejętność motywowania siebie a potem innych (lider).

Strategie działania destynacji i obiektów

To forma warsztatów poświęconych analizie pozycji określonego obiektu, destynacji, biura marketingu miejsc (w tym convention bureaux) w odniesieniu do obecnego modelu działania, analizy konkurencji, określenia kluczowych graczy, światowych trendów z uwzględnieniem możliwości i celów danego podmiotu. Szkolenie oparte jest także na wspólnej analizie studiów przypadków i poszukiwaniu najlepszych wzorców (benchmarking). Prowadzi do wspólnego wyciągnięcia wniosków i stworzenia listy zdań do zaimplementowania w funkcjonowanie organizacji.   

W rezultacie osiągamy:

 • zaangażowanie zespołu w analizę działalności;

 • wypracowanie propozycji zmian zmierzających do efektywnego funkcjonowania organizacji; 

 • wskazanie konkurentów i najlepszych wzorców;

 • zwiększenie efektywności funkcjonowania podmiotu we wskazanym obszarze.

Statystyki są sexi czyli jak zbierać dane

To szkolenie poświęcone danym statystycznym jako elementowi wpływającemu na rozwój różnych obszarów działalności biznesowej. Podczas warsztatów uczestnicy w odniesieniu do swoich dotychczasowych działań i oczekiwanych zmian, sprawdzają, na czym opiera się ich strategia, jakich twardych danych im brakuje. Program opiera się na zrozumieniu roli liczb i danych, poświęcony jest potrzebie i metodom zbierania, wreszcie analizie danych statystycznych do realizacji celów – zwiększenia konkurencyjności, polepszenia wyników sprzedaży, zmiany wizerunku i in.

 

W rezultacie osiągamy: 

 • umiejętność wykorzystania danych statystycznych w realizacji celów;

 • umiejętność analizy danych statystycznych;

 • umiejętność oceny wiarygodności (w tym metod, technik) zbierania danych statystycznych.

 

Eventcanvas – nowa metoda zarządzania wydarzeniami

To warsztaty poświęcone nowej metodzie projektowania wydarzeń, ich planowania, konstruowania i zarządzania nimi. EventCanvas to rodzaj szablonu do strategicznego zarządzania projektowaniem, rozwojem i dokumentowaniem eventów. Proponowany model oparty jest na uwzględnieniu oczekiwań, potencjalnych zysków i rozwiązaniu problemów wszystkich stron, interesariuszy (stakeholders) wydarzenia. Podstawą wizualnej mapy jest projektowanie ich zachowań i oczekiwań, ale także kosztów i zakładanych przychodów.

 

W rezultacie osiągamy: 

 • zwiększenie skuteczności i efektywności wydarzeń;

 • efektywne zarządzanie projektem eventowym;

 • zaangażowanie całego zespołu i podział ról.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter Социальные Иконка